Pośrednictwo w udzielaniu kredytów hipotecznych będzie działalnością regulowaną. Tak przewiduje art. 47 projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
Pośrednik będzie mógł świadczyć usługi dopiero po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wpisu do prowadzonego przez tę instytucję rejestru (zezwolenia nie będą wymagane od osób reprezentujących tylko jednego kredytodawcę) oraz wykupieniu ubezpieczenia OC. Status pośrednika będą mogły zyskać osoby legitymujące się co najmniej średnim wykształceniem, mające pełną zdolność do czynności prawnych, nieskazane za niektóre przestępstwa umyślne. Warunkiem będzie też zdanie organizowanego przez KNF egzaminu, składającego się z 50 pytań z zakresu ekonomii i prawa. Do testu nie będą musiały podchodzić osoby z wyższym wykształceniem prawniczym lub ekonomicznym. Jeśli pośrednikiem kredytowym jest osoba prawna, przynajmniej połowa członków zarządu będzie musiała zdać egzamin lub spełnić warunek dotyczący wykształcenia.
Wymagania dla agentów świadczących usługi na podstawie umowy z pośrednikiem kredytowym, będą analogiczne. Z tą różnicą, że egzamin dla agenta zorganizuje pośrednik.
Zezwolenie uzyskają automatycznie ci pośrednicy, którzy na rynku są co najmniej od pięciu lat, pozostali będą musieli w ciągu dwóch miesięcy złożyć wniosek w KNF o wpis na listę. Wykonywanie działalności pośrednika bez zezwolenia będzie groziło grzywną do 100 tys. zł lub dwóch lat pozbawienia wolności. W ramach działań nadzorczych KNF będzie też mógł nakładać kary finansowe, a nawet cofnąć zezwolenie. Komisja zyska narzędzia do sprawnej kontroli: po okazaniu legitymacji i doręczeniu upoważnienia od przewodniczącego KNF, prawnicy komisji będą mieli prawo wstępu do pomieszczeń i weryfikacji dokumentów pośredników i agentów.
Reklama
– Objęcie pośredników oraz agentów nadzorem KNF jest dobrym rozwiązaniem i naturalną konsekwencją obecnej praktyki rynkowej. Już teraz standardowymi postanowieniami umów agencyjnych zawieranych pomiędzy bankami a pośrednikami kredytowymi są m.in. zapisy o umożliwieniu prowadzenia kontroli przez KNF u pośrednika kredytowego, przekazywaniu przez niego sprawozdań finansowych czy nawet obowiązku rozwiązania umowy z pośrednikiem, jeżeli zażąda tego KNF – wskazuje mec. Maciej Raczyński z kancelarii Raczyński Skalski & Partners. – Proces obsługi kredytowej związany jest m.in. z dostępem do tajemnicy bankowej. Nie powinny w nim zatem uczestniczyć podmioty, które nie dają rękojmi należytego wykonywania czynności bankowych. Tym bardziej że w ostatnim czasie na rynku obserwuje się zjawisko tworzenia się firm, których postępowanie jest co najmniej wątpliwe pod względem etycznym – dodaje radca prawny.
Etap legislacyjny
Projekt w uzgodnieniach międzyresortowych