Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zawiesiła z dniem 21 listopada 2015 r. działalność SK Banku - Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SBRzR) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego.

Zasadnym pozostaje pytanie co dalej z oszczędnościami klientów, którzy zdeponowali je w SK Banku. Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku spółdzielczego. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Zobowiązanie BFG wobec deponenta z tytułu gwarantowania depozytów powstaje z dniem spełnienia warunku gwarancji, czyli - w przypadku banku krajowego lub kasy - dniem wskazanym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku lub kasy i ustanowienia odpowiednio zarządu lub zarządcy komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Sposób i termin wypłat środków gwarantowanych zostaje podany do publicznej wiadomości przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny m.in. w drodze ogłoszenia, w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym. Informacje takie zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Funduszu.

Należność można odebrać gotówką lub dysponując przelew na wskazany rachunek, w wyznaczonym przez Fundusz miejscu i terminie. Po tym okresie odbiór środków gwarantowanych jest możliwy w Biurze Funduszu - po wypełnieniu odpowiedniego wniosku o wypłatę środków gwarantowanych - w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Co jeśli depozyt jest wyższy niż 100 tys. euro?

Środki pieniężne, których wielkość przekracza gwarancje Funduszu stanowią wierzytelność deponenta do banku lub kasy. Po ogłoszeniu upadłości banku lub kasy deponent ma prawo dochodzić swoich roszczeń na ogólnych zasadach prawa upadłościowego i naprawczego. Wówczas środki te stanowią wierzytelność deponenta do masy upadłości banku lub kasy. W przypadku zawarcia układu między wierzycielami a upadłym bankiem lub kasą, wierzytelności te zaspokojone będą w sposób określony w tym układzie. Jeśli natomiast układ taki nie zostanie zawarty, a przedsiębiorstwo upadłego banku lub kasy zostanie sprzedane w całości, nabywca przejmuje zobowiązania wobec klientów. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie zostanie sprzedane w całości, to kwoty nie objęte gwarancjami BFG mogą być odzyskane w wyniku podziału masy upadłości banku lub kasy, jeżeli będzie ona wystarczająca. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszenie upadłości banku lub kasy.

Oprac. T.J.

Źródło: KNF, BFG