mBank zawarł łącznie 1 886 ugód w kwestii kredytów indeksowanych do CHF na dzień 31 grudnia 2022 r. (wobec 33 ugód na dzień 31 grudnia 2021 r.), podał bank.

"W dniu 26 września 2022 roku bank podjął decyzję o rozpoczęciu programu ugód dla kredytobiorców, którzy posiadają aktywny kredyt indeksowany do CHF, włączając w to kredytobiorców będących w sporze sądowym z bankiem [...] Na dzień 31 grudnia 2022 roku bank zawarł łącznie 1 886 ugód (na dzień 31 grudnia 2021 roku: 33 ugody)" - czytamy w raporcie.

"Na dzień 31 grudnia 2022 roku toczyło się 17 849 indywidualnych postępowań sądowych (31 grudnia 2021 roku: 13 373 postępowań) wszczętych przeciwko bankowi przez jego klientów w związku z umowami kredytowymi w CHF, o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 5 982,1 mln zł (31 grudnia 2021 roku: 3 506,5 mln zł). W ramach pozwów indywidualnych 17 627 postępowań (31 grudnia 2021 roku: 13 036 postępowań) o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 5 977,8 mln zł (31 grudnia 2021 roku: 3 499,9 mln zł) dotyczyło klauzul waloryzacyjnych i zawierało roszczenia dotyczące orzeczenia częściowej bezskuteczności lub częściowej nieważności umów kredytowych, tj. pod względem postanowień dotyczących waloryzacji, lub orzeczenia, że umowy te są nieważne w całości. Na dzień 31 grudnia 2022 roku mBank otrzymał 1 941 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych (31 grudnia 2021 roku: 473 prawomocne orzeczenia), z tego 97 rozstrzygnięć było korzystnych dla banku, a 1 844 rozstrzygnięć było niekorzystnych (31 grudnia 2021 roku: 82 rozstrzygnięcia korzystne oraz 391 niekorzystnych)" - wymieniono.

Jednocześnie na dzień 31 grudnia 2022 roku 33 postępowania przed sądami drugiej instancji pozostawały zawieszone z uwagi na zagadnienia prawne skierowane do Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Od niekorzystnych dla banku prawomocnych wyroków stwierdzających bezwzględną nieważność umowy kredytowej mBank wnosi skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego. Niekorzystne wyroki zostały wydane w oparciu o te same sytuacje faktyczne, które w przeszłości skutkowały odmiennymi orzeczeniami. Około 84% niekorzystnych wyroków doprowadziło do unieważnienia umowy kredytowej, pozostałe do konwersji umowy na PLN + LIBOR/WIBOR oraz zastąpienia klauzuli kursowej średnim kursem NBP, dodał bank.

Przeciwko bankowi toczy się również pozew zbiorowy dotyczący klauzul waloryzacyjnych. Pozew ten został złożony w Sądzie Okręgowym w Łodzi 4 kwietnia 2016 roku przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów reprezentujący grupę 390 osób - klientów bankowości detalicznej, którzy zawarli umowy kredytów hipotecznych waloryzowane kursem CHF. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość odpisów związanych z pozwem zbiorowym wyniosła 296,5 mln zł, przypomniano.

Wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych osobom fizycznym w CHF na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 6,1 mld zł (tj. 1,3 mld CHF), w porównaniu do 9,1 mld zł (tj. 2 mld CHF) na koniec 2021 roku. Ponadto wartość portfela kredytów udzielonych w CHF osobom fizycznym, które zostały już całkowicie spłacone na dzień 31 grudnia 2022 roku, z uwzględnieniem kursu walutowego z dnia uruchomienia poszczególnych transz kredytów, wyniosła 7,5 mld zł (31 grudnia 2021 roku: 6,6 mld zł).

"Łączne koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi ujęte w rachunku zysków i strat w 2022 roku wyniosły 3 112,3 mln zł (w roku 2021 roku: 2 758,1 mln zł). Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na te koszty w 2022 roku był wzrost wpływu ryzyka prawnego związanego z pozwami indywidualnymi, który głównie wynikał ze zmiany rozkładu oczekiwanych scenariuszy orzeczeń sądowych na skutek przyjęcia w modelu obserwacji historycznych, wzrostu prognozowanej liczby kredytobiorców, którzy w przyszłości złożą pozew przeciwko bankowi oraz wzrostu kosztu programu ugód na skutek podjętej we wrześniu 2022 roku przez bank decyzji o rozpoczęciu programu ugód" - czytamy dalej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 209,89 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)