Instytucje finansowe powinny mieć obowiązek informowania klientów o możliwości złożenia dyspozycji na wypadek śmierci, ale także o skutkach takiej decyzji – twierdzi Krajowa Rada Sądownictwa w opinii do senackiego projektu zmian w prawie bankowym. Chodzi o projekt, który ma na celu m.in. uregulowanie problematyki rachunków nieaktywnych oraz ułatwienie spadkobiercom dostępu do informacji o kontach ich bliskich zmarłych.
Jedną ze zmian ma być nałożenie na banki obowiązku powiadamiania, przy zawieraniu umowy, o możliwości skorzystania z instytucji przewidzianej w art. 56 prawa bankowego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.). Chodzi o dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Dzięki niej posiadacz rachunku może wskazać, kto – po jego śmierci – może dokonać wypłaty określonej kwoty. Zdaniem KRS to dobra zmiana, ale niewystarczająca, bo kwota wypłacona na podstawie takiej dyspozycji nie wchodzi w skład masy spadkowej. Ogranicza więc partycypację pozostałych spadkobierców. „Brak zatem wiedzy co do tej okoliczności u posiadacza rachunku może wprawdzie ułatwić podjęcie decyzji o uczynieniu dyspozycji, ale jednocześnie może wypaczyć intencje, którymi się on kierował wydając dyspozycję” – napisano w opinii.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach