Zawierając umowę rachunku bankowego dostałem do podpisania oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które w razie powstania zadłużenia względem banku może być podstawą wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Zdziwiłem się, bo w ramach zakładanego konta nie ustanowiłem debetu, więc po co bankowi takie oświadczenie – zastanawia się czytelnik.
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji rzeczywiście może być podstawą wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE). Oznacza to, że w razie powstania roszczeń względem klienta bank nie będzie musiał występować do sądu o zasądzenie przysługującej mu należności, a jedynie nadanie BTE klauzuli wykonalności. Innymi słowy BTE przyspiesza prowadzenie egzekucji z majątku dłużnika.
Oświadczenie, o którym wspomina czytelnik, najczęściej towarzyszy umowom kredytowym, może jednak wystąpić w odniesieniu do innych produktów bankowych, jak choćby kont bankowych, nawet jeżeli nie jest ustanowiony debet w rachunku. Z obsługą konta wiążą się bowiem prowizje i opłaty, które – jeżeli klient ich nie płaci – bank może egzekwować. Wspomniane oświadczenie przyspieszy tę procedurę. Nie jest więc niczym wyjątkowym sytuacja, w której bank podsunie do podpisania takie oświadczenie także wtedy, gdy klient otwiera zwykłe konto osobiste. Jeżeli konsument nie zgodzi się na ten warunek, bank może odmówić podpisania umowy i otwarcia rachunku. Obowiązuje bowiem zasada swobody umów.
Z drugiej strony oświadczenie o poddaniu się egzekucji musi spełniać wiele wymogów. Po pierwsze określać maksymalną kwotę, która może być dochodzona przez bank na podstawie BTE wystawionego w oparciu o oświadczenie. Przy umowie dotyczącej zwykłego konta oscyluje ona zazwyczaj w granicach 1–3 tys. zł. Po drugie w oświadczeniu musi być wskazany termin jego ważności. W praktyce banki wprowadzają zapis, że oświadczenie zachowuje moc w czasie trwania umowy i przez dwa lata od jej rozwiązania. Po trzecie oświadczenie musi wyraźnie określać umowy, z którymi jest związane. W tym przypadku oświadczenie będzie obejmowało należności powstałe na gruncie umowy o prowadzenie rachunku bankowego, czyli np. niezapłacone w terminie prowizje za konto lub przelewy.
Podstawa prawna
Art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.).