W III kw. banki zaostrzyły warunki, na jakich udzielały kredytów mieszkaniowych. Stało się tak przede wszystkim na skutek podniesienia marż kredytowych. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski w minionym kwartale zrobił tak niemal co trzeci bank.
Coraz trudniej o kredyty w bankach / DGP
Duża część deklarowała, że marże podniosła w znaczącym stopniu. Co dziesiąty bank zadeklarował podniesienie wymagań odnośnie do minimalnego wkładu własnego, a co trzeci wskazał na podwyższenie wymagań dochodowych względem wnioskujących o hipoteki.
Jak podaje NBP, główne przyczyny zaostrzania polityki kredytowej to konieczność dostosowania się do rekomendacji nadzoru, a także zmiana strategii rynkowej banków. Uzasadnieniem dla ograniczania dostępu do kredytów są też pogarszająca się sytuacja gospodarcza i słabe prognozy dla rynku mieszkaniowego. Część przedstawicieli sektora podnosiła też kwestię sytuacji kapitałowej banków.
Finansiści są pesymistami co do najbliższej przyszłości. Co trzeci ankietowany bank przewiduje, że w końcówce roku polityka kredytowa zostanie jeszcze zaostrzona, choć bankowcy spodziewają się wzrostu zainteresowania kredytami mieszkaniowymi ze strony klientów.
Nieco lepsze są perspektywy rynku kredytów konsumpcyjnych. Tu o dokonanym już zaostrzeniu mówi jedynie 6 proc. ankietowanych banków. Wśród przyczyn wymieniane było przede wszystkim pogorszenie jakości portfela kredytowego. Bankowcy zadeklarowali również spadek popytu na pożyczki konsumpcyjne w III kw., a jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazywali na pogorszenie się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. W najbliższej przyszłości oczekują dalszego zaostrzenia kryteriów udzielania pożyczek.
Z ankiety banku centralnego wynika, że zaostrzanie dotyczy także finansowania przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich. Niemal co druga instytucja podniosła wymagania wobec firm, które starają się o kredyt długoterminowy, a co trzecia – o krótkoterminowy. Bankowcy boją się wzrostu ryzyka, szczególnie w branży budowlanej i motoryzacyjnej.