Niezbędne jest wzmocnienie nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną. Twierdzi tak Ministerstwo Finansów, które wpisało do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.
Resort w swym opracowaniu wskazuje, że z uwagi na rosnący udział transgranicznej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wykonywanej przez zakład na zasadzie swobody świadczenia usług oraz mając na uwadze przypadki niewypłacalności i upadłości europejskich zakładów ubezpieczeń, konieczne jest zapewnienie bardziej efektywnej ochrony klientów takich zakładów.
„Występujące na rynku europejskim nieprawidłowości powodują konieczność zapewnienia koordynacji działań organów nadzorczych, na terytorium których dany zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wykonuje działalność transgraniczną, i usprawnienia komunikacji pomiędzy tymi organami. Dlatego konieczne jest wprowadzenie mechanizmów wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państw członkowskich i EIOPA (Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – red.)” – czytamy w ministerialnym dokumencie. To zresztą wykonanie naszych zobowiązań unijnych, gdyż wcześniej do podobnych wniosków doszli wspólnotowi decydenci.
Podobne zmiany dotyczyć będą działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych. Obecnie podmioty te uzyskują zezwolenia oraz są nadzorowane przez krajowe organy nadzoru. Po wejściu w życie zmian zwiększy się rola ESMA, czyli Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.
Całe założenie nowelizacji, której projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec 2020 r., to zwiększenie uprawnień organów unijnych oraz usprawnienie międzynarodowej sprawozdawczości. Tak, by mniejszy poziom ochrony w poszczególnych państwach członkowskich UE nie uderzał już w zwykłego obywatela.
Resort finansów równocześnie pracuje nad nowelizacją ustawy o obligacjach. Przygotowany projekt ma określić zasady emisji instrumentów kapitałowych kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich lub środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. A mówiąc ciut prościej – choć nadal nie najprościej – istotą jest stworzenie podstawy prawnej do emitowania przez wspomniane korporacje instrumentów wyposażonych w mechanizm absorbcji strat. Ma to przede wszystkim pozwolić tym podmiotom na pozyskanie dodatkowego kapitału regulacyjnego, który jest wymagany przez prawo unijne.
„Usunięcie istniejących barier i wprowadzenie możliwości zaliczenia odpowiedniej kategorii instrumentów kapitałowych jako dodatkowe składniki funduszy własnych lub środków własnych instytucji finansowych przyczyni się do zwiększenia bazy kapitałowej banków, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz może pozytywnie oddziaływać na ich konkurencyjność oraz poziom stabilności finansowej” – tłumaczy sens zmiany Ministerstwo Finansów.
Ten projekt również ma być gotowy do zatwierdzenia przez rząd do końca 2020 r.
Etap legislacyjny
Projekty wpisane do wykazu prac legislacyjnych