Podpisanie umowy na dostawy węgla z PGG to kolejny krok przybliżający nas do realizacji nowego bloku w Ostrołęce – mówi Grzegorz Ksepko, wiceprezes grupy Energa.
Jak będą realizowane dostawy do Ostrołęki? I o jakich ilościach w jakim czasie mówimy?
Zgodnie z umową z 2 grudnia zawartą pomiędzy spółką Elektrownia Ostrołęka SA a Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. dostawy węgla do planowanej elektrowni w Ostrołęce mają być realizowane w wymiarze 2000 ton węgla energetycznego przypadających na każdy 1 MWe brutto mocy zainstalowanej w Elektrowni Ostrołęka C (to oznacza 2 mln ton paliwa rocznie – red.). Dostawy te zostaną uruchomione z chwilą rozpoczęcia rozruchów technologicznych (będzie to druga połowa 2023 r.). Umowa będzie obowiązywała przez okres 10 lat i może być przedłużona na okres następnych 10 lat, jeśli strony wyrażą wolę kontynuowania współpracy na takich samych zasadach.
Dzięki tej umowie elektrownia zyska optymalne i elastyczne warunki zakupu węgla w długim terminie po korzystnych cenach. Jest to wzmocnienie modelu biznesowego budowy nowego bloku węglowego w Ostrołęce poprzez optymalizację kosztów jego eksploatacji.
Czy kontrakt uwzględnia ewentualny wzrost ceny węgla?
Cena węgla jest uzależniona od marży na wytwarzaniu energii elektrycznej w planowanej Elektrowni Ostrołęka C. Ceny energii w Polsce są mocno związane z cenami węgla. Oznacza to, że wzrost cen węgla na rynku przełoży się na wzrost cen energii, tym samym dojdzie do wzrostu ceny paliwa w kontrakcie.
Z których kopalń należących do PGG pochodzić będzie węgiel dla elektrowni w Ostrołęce?
W umowie z PGG nie ma ustaleń wskazujących, z których kopalń ma być dostarczane paliwo do elektrowni. Nasz partner ma swobodę w wyborze zarządzanych przez siebie kopalń. Dla nas jest istotne, aby były spełnione parametry jakościowe planowanego do dostarczenia węgla energetycznego, a w szczególności te dotyczące wartości opałowej, zawartości popiołu, wilgoci oraz zawartości pozostałych pierwiastków.
Czy przewidujecie tam także miejsce dla węgla z Bogdanki, której głównym akcjonariuszem jest Enea – wasz partner w Ostrołęce?
– PGG będzie głównym dostawcą paliwa do elektrowni w Ostrołęce. Jednak w ramach zarządzania portfelem dostaw dla nowego bloku w przyszłości, w zależności od rzeczywistej skali produkcji energii elektrycznej, otwarty pozostaje temat dostaw z innych kierunków, jednakże jedynie w zakresie dostaw uzupełniających i na warunkach nie gorszych niż od dostawcy podstawowego.
Co się stanie z kontraktem, jeśli jednak nowy blok 1000 MW w Ostrołęce nie zostanie zbudowany?
Wówczas umowa zostanie automatycznie rozwiązana. Jesteśmy jednak zdeterminowani, aby zrealizować tę ważną z punku widzenie bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycję – dlatego m.in. ujęliśmy ją w strategii Grupy Energa do 2025 r. Podpisanie umowy na dostawy węgla z PGG to kolejny krok przybliżający realizację nowego bloku w Ostrołęce. Zgodnie z naszą nową strategią i ramowym harmonogramem realizacji projektu rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy inwestycji i podjęcie decyzji inwestycyjnej planowane jest do końca 2018 r. Oddanie bloku do eksploatacji przewidziane jest do końca 2023 r.