17 czerwca 2024 r. ruszył nabór w nowym programie „Moja Elektrownia Wiatrowa”. Osoby indywidualne mogły uzyskać do 47 tys. zł dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej z magazynem energii.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poszerzył ofertę dofinansowania dla prosumentów.

(Zgodnie z ustawową definicją, prosument to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł na własne potrzeby).

Jak podkreśla NFOŚiGW, programy skierowane do prosumentów przyczyniają się do rozwoju energetyki rozproszonej, podnoszą efektywność pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł i wspierają transformację energetyczną w kraju.

Ważnym elementem uruchamianych programów jest dofinansowanie do magazynów energii, które zapewnią wzrost wykorzystania energii elektrycznej w miejscu jej wytwarzania. Magazyny energii u prosumentów mają również za zadanie odciążenie sieci elektroenergetycznej, a co za tym idzie efektywniejsze wykorzystanie instalacji OZE także u innych uczestników rynku.

Dla właścicieli i współwłaścicieli domów

Z programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” będą mogli skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Dotacje wyniosą do 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej.

Refinansowaniemobjęte będą inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe i magazyny energii elektrycznej realizowane od 30 czerwca 2023 r.

Pierwszy nabór wniosków potrwa od 17 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2025 r. (lub do wyczerpania tzw. alokacji środków). Na pierwszy nabór przewidziano bowiem 50 mln zł.

Natomiast cały budżet programu zaplanowanego na lata 2024-2029 wynosi 400 mln zł.

Zasady dofinansowania

Dotacja NFOŚiGW przewiduje refundację do 50 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Zainstalowana moc elektryczna siłowni wiatrowej może wynosić od 1 do 20 kW, przy czym program zakłada dofinansowanie nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW. Natomiast dofinansowanie będzie przeznaczone do magazynu energii o pojemności minimalnej 2 kWh i wyniesie nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh. Kwalifikowalność kosztów w pierwszym naborze wniosków dotyczy okresu od 30 czerwca 2023 r. do 16 czerwca 2025 r.

W ramach programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” wysokość konstrukcji małej turbiny wiatrowej nie może przekroczyć 30 m. To ograniczenie wysokości wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z tym rozporządzeniem, instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o całkowitej wysokości do 30 m nie należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – poinformował NFOŚiGW.

Ważna jest lokalizacja

Efektywność produkcji energii z wiatru jest uzależniona od miejsca posadowienia turbin wiatrowych. Najlepsze warunki wietrzności są w północnym pasie kraju. Ponadto dobre warunki dla instalacji wiatrowych panują w województwach kujawsko-pomorskim i łódzkim, na północnym Mazowszu, w środkowej części Lubelszczyzny i na Przedgórzu Sudeckim.

Planując inwestycję, należy wziąć pod uwagę położenie działki, na której planowana jest przydomowa elektrownia wiatrowa. Ważne będą ukształtowanie terenu, wysokość i zwartość zabudowy dookoła inwestycji oraz okoliczne zadrzewienia.

Fundusz Modernizacyjny

NFOŚiGW podkreśla, że finansowanie programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Jest to instrument finansowy zasilonym środkami ze sprzedaży 4,5 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU-ETS. Sprzedaż tych uprawnień jest dokonywana w półrocznych transzach przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Szacuje się, że do Polski z Funduszu Modernizacyjnego w latach 2021-30 może trafić około 60 mld zł. Pieniądze z FM wspierają modernizację systemu energetycznego, poprawę efektywności energetycznej i zeroemisyjny transport w Polsce i 12 innych krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, funkcję Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego pełni NFOŚiGW.