Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy obowiązek Polski polegający na zapłacie okresowej kary pieniężnej nałożonej w sprawie dotyczącej kopalni Turów.

Przypomnijmy: w lutym 2021 roku Czechy wniosły do Trybunały Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce. Wskazano na rozszerzenie skali i przedłużenie wydobycia węgla brunatnego w kopalni odkrywkowej Turów, co narusza prawo Unii Europejskiej.

Jak czytamy w informacji prasowej, w trakcie postępowania Trybunał zobowiązał Polskę, tytułem środka tymczasowego, do natychmiastowego zaprzestania działalności wydobywczej w tej kopalni do chwili ogłoszenia wyroku kończącego tę sprawę. Ponieważ
Polska nie zastosowała się do tego środka tymczasowego, 20 września 2021 r. została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 000 EUR dziennie aż do czasu pełnego zastosowania się do tego środka. 3 lutego 2022 r. Polska zawarła z Republiką Czeską ugodę, wskutek czego sprawa ta została wykreślona z rejestru Trybunału.

Sprawa Turowa - Polska nie zapłaciła kary

W informacji TSUE podano, że Polska nie zapłaciła kwot należnych z tytułu okresowej kary pieniężnej, dlatego w pięciu kolejnych decyzjach Komisja poinformowała ją, że potrąca tę należność z różnego rodzaju wierzytelnościami Polski wobec Unii. Odzyskana w ten sposób kwota główna wynosi 68 500 000 euro za okres od 20 września 2021 roku do 3 lutego 2022 roku.

Polska jednak zwróciła się do sądu o stwierdzenie nieważności decyzji o potrąceniu. Powołała się, jak czytamy, na zawarcie ugody, które sprawiło, że skutki finansowe środków zarządzonych prze trybunał ustały z mocą wsteczną.

TSUE oddalił skargi Polski

"Sąd wziął pod uwagę, że okresowa kara pieniężna była naliczana począwszy od 20 września 2021 r. do czasu wykreślenia sprawy z rejestru Trybunału, które nastąpiło 4 lutego 2022 r. Wobec tego, wykreślenie to nie zwolniło Polski z obowiązku uregulowania kwoty należnej z tytułu okresowej kary pieniężnej. W przeciwnym wypadku nie zostałby osiągnięty cel tej kary, polegający na zapewnieniu skutecznego stosowania prawa Unii, nierozerwalnie związanego z wartością państwa prawa" - podano.

Dodatkowo sąd uznał, że Komisja wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku uzasadnienia spornych decyzji, a ich treść pozwalała Polsce na zidentyfikowanie potrącanych wierzytelności i na poznanie powodów, dla których Komisja kontynuowała procedurę odzyskiwania przez potrącenie.