Pięciu największych operatorów tworzy spółkę, która ułatwi komunikację między nimi a sprzedawcami prądu. Efektem będzie m.in. skrócenie procesu zmiany dostawcy i przyśpieszony proces rozliczania. Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD): Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator oraz Tauron Dystrybucja – podjęli decyzję o realizacji wspólnego projektu zbudowania Centralnego Systemu Wymiany Informacji.
Jak zmieniamy dostawców / Dziennik Gazeta Prawna
7 kwietnia operatorzy złożyli do UOKiK wniosek o zgodę na powołanie wspólnej spółki – to konieczny wymóg, bo uczestnicy przedsięwzięcia mają dominującą pozycję na rynku energii.
Reklama
Po co nowy podmiot? Miałby on stworzyć platformę wymiany informacji między operatorami a sprzedawcami. Każdy sprzedawca energii elektrycznej będzie mógł nieodpłatnie i w jednakowy sposób wymieniać się danymi z każdym OSD w zakresie danych pomiarowych, jak również w procesie zmiany sprzedawcy i zmian parametrów zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej.

Reklama
Obecnie wymiana informacji pomiędzy OSD a sprzedawcami energii elektrycznej odbywa się według różnych standardów wynikających z używanych systemów komunikacji ze sprzedawcami. W efekcie przy realizacji takich samych procesów operatorzy wymagają od sprzedawców innego zakresu danych oraz sami udostępniają dane w różnych formatach. To wydłuża procedurę zmiany sprzedawcy. – Jestem przekonany, że dzięki uruchomieniu CSWI dostępność danych pomiarowych dla celów rozliczania sprzedaży energii elektrycznej znacznie się poprawi, a proces zmiany sprzedawcy energii będzie znacznie szybszy – zapewnia Roman Pionkowski, prezes zarządu spółki Energa Operator.
Ważna jest też kwestia rozliczeń zużywanej energii. Wprowadzenie jednolitego systemu ułatwi zróżnicowanie taryf, ponieważ wybór takiej, w której więcej płacimy za energię w szczycie, a znacznie mniej w nocy, wymaga przesyłania większej ilości danych. Ujednolicenie systemu ich wymiany znacznie przyspieszy proces rozliczania i zmniejszy prawdopodobieństwo błędów. Pozwoli również na stosowanie jednakowych procedur wobec klientów podłączonych do sieci różnych OSD.
Spółka będzie działała na zasadach non profit – koszty jej funkcjonowania weźmie na siebie pięciu głównych partnerów. Wynika to z ciążących na OSD obowiązków nałożonych na nie przez prawo energetyczne. Jednak i operatorzy odniosą korzyści – ujednolicenie systemów informatycznych pozwoli na rezygnację z wielu interfejsów używanych dziś do komunikacji z poszczególnymi uczestnikami rynku.
Utworzenie CSWI będzie również wyzwaniem dla sprzedawców, którzy będą musieli dostosować swoje systemy informatyczne do nowych wymogów. OSD zapowiadają jednak, że ci, którzy się na to nie zdecydują, będą mieli możliwość wymiany danych z systemem za pośrednictwem specjalnej strony internetowej.
Aby przyspieszyć procedury, ciężar rejestracji spółki wzięła na siebie Enea Operator. Następnie pozostali OSD w miarę uzyskiwania stosownych zgód korporacyjnych będą obejmować jej udziały w równych częściach. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), w którym stowarzyszeni są operatorzy, zapowiada, że po uzyskaniu zgody UOKiK uruchomiona zostanie procedura przetargowa na wybór dostawcy CSWI. Jeszcze w ubiegłym roku operatorzy nawiązali rozmowy z branżą IT w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. Można więc powiedzieć, że CSWI stoi w blokach startowych i czeka tylko na zgodę. Urząd Regulacji Energetyki oczekuje, że system zacznie działać pod koniec przyszłego roku. Operatorzy uważają, że to realny termin pod warunkiem szybkiego uzyskania zgody UOKiK, od której uzależnione jest rozpisanie przetargu.