Przedsiębiorstwo energetyczne robiło jakieś remonty i przez kilka dni na kilka godzin co pewien czas wyłączano mi dopływ prądu. Najczęściej niespodziewanie. Miałem z tym sporo kłopotu, bo pracuję w domu przy komputerze – opowiada pan Jakub. – Brak prądu powodował, że musiałem przerywać pracę i niewiele brakowało, a zawaliłbym termin. Czy mogę żądać od zakładu energetycznego bonifikaty za przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Tak, ale nie w każdym przypadku. Sposób określenia wysokości bonifikat za przerwy w dostawach energii znajdziemy w taryfie danego przedsiębiorstwa energetycznego oraz w regulaminie świadczenia usług.
Generalną zasadą jest, że bonifikata przysługuje za niedostarczenie określonej liczby jednostek energii elektrycznej. Oblicza się ją jako pięciokrotność ceny energii za okres, w którym wystąpiła przerwa w jej dostawie. Ile prądu nie dostarczono, szacuje się podstawie ilości energii pobranej w tym samym dniu poprzedniego tygodnia. Jednak to nie wszystko. Bonifikata dla gospodarstw domowych przysługuje bowiem dopiero wtedy, gdy przerwa w dostawie prądu trwa przynajmniej 24 godziny jednorazowo. W ciągu roku łącznie nie może to być więcej niż 48 godzin. Pan Jakub będzie więc mógł wystąpić o bonifikatę, o ile suma godzin bez prądu przekroczy dwie doby.
Na bonifikatę za brak prądu raczej nie można liczyć (kwestię tę dyskutują prawnicy), jeśli przerwa w jego dostawie powstała z powodu siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia, np. uderzenia pioruna, wichury, powodzi. Zakłady energetyczne stoją na stanowisku, że od odpowiedzialności w takim przypadku uwalnia je kodeks cywilny.
Podstawa prawna
Art. 471 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Par. 40 ust. 5 rozporządzenia ministra gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 ze zm.). Par. 4 ust. 1 rozporządzenia ministra gospodarki z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1200).