- Maksymalny koszt osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego to 1 268,3 mln zł, wynika projektu ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego.

Projekt trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Jest procedowany w związku z procesem wydzielenia aktywów węglowych z grup kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

"Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy na lata 2023-2033 wynosi 1 268 300 000 zł" - czytamy w projekcie ustawy.

Koszt osłon - jak wynika z OSR - ma wynieść w tym roku 14,42 mln zł. Następnie 74,91 mln zł w 2024 r., 247,65 mln zł w 2025 r., 216,1 mln zł w 2026 r., następnie będzie sukcesywnie spadać w latach kolejnych (z niewielkim wzrostem w jednym wzrostem do 120,44 mln zł w roku 2031.

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie osłon socjalnych pracownikom sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, którzy zatrudnieni są w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej polegającej na stopniowym odchodzeniu w perspektywie do 2050 r. od wytwarzania energii elektrycznej w wysokoemisyjnych jednostkach węglowych (opartych o tzw. ślad węglowy).

Osłony socjalne mają obejmować:

· urlopy energetyczne - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu prace: o szczególnym charakterze lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym,

· urlopy górnicze - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu: pracę lub prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze,

· jednorazowe odprawy pieniężne - przysługujące pracownikom, z którymi rozwiązywana jest umowa o pracę, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie, a którzy nie mogą skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego.

W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

Projekt ustawy zakłada, że świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne finansowane są z dotacji budżetowej.

(ISBnews)