Zgodnie z ustawą uchwaloną przez Sejm decyzja o wpisie na listę krajową należy do ministra właściwego ds. wewnętrznych, który robi to na wniosek służb (np. CBA, ABW, AW, KNF, NBP, prokuratora krajowego). Senat uznał jednak, że waga wpisu (którego następstwem jest zamrożenie majątku podmiotów i osób fizycznych) jest na tyle istotna, że powinien o tym decydować organ dysponujący odpowiednim zakresem niezależności, czyli prezes Rady Ministrów.
Senatorowie uznali również, że ustawa przyznaje nadmierną decyzyjność organowi wydającemu decyzję o wpisie na listę, dlatego usunęli przepis pozwalający określić zakres środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych sankcjami. Zamiast tego dodano regulację, która stanowi, że zakres środków stosowanych wobec osób i podmiotów wpisanych na listę nie może powielać tych określonych w unijnych rozporządzeniach o sankcjach nałożonych na Białoruś (rozporządzenie 765/2006) lub Rosję (rozporządzenie 269/2014).