W czwartek wieczorem opublikowano projekt rozporządzenia ustanawiającego wzory oświadczeń, które trzeba będzie złożyć w ciągu 45 dni, by stać sie odbiorcą gazu objętym ochroną taryfową.

Na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu.

To konsekwencja uchwalonej w czwartek ustawy o ochronie odbiorców gazu, która zakłada zamrożenie w 2022 r. stawek taryf na gaz oraz objęcie ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli, domów dziecka, kościołów i związków wyznaniowych, noclegowni czy OSP. Nowe przepisy przewidują też ochronę odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi. Ustawa zakłada również wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla nowego katalogu odbiorców. Nowymi przepisami zajmie się teraz Senat.

W uzasadnieniu projektu czwartkowego rozporządzenia przypomniano, że określeni w ustawie odbiorcy, żeby skorzystać z preferencji, będą musieli - w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy - złożyć stosowne oświadczenie. Dlatego też projektowane rozporządzenie określa jednolity wzór takich oświadczeń.

"Określenie jednolitych wzorów oświadczeń wzoru oświadczeń przyspieszy uzyskanie ochrony taryfowej przez odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. Tym samym, działanie to przyspieszy proces minimalizowania negatywnych skutków wysokich cen gazu ziemnego na rynku, zwiększając ochronę odbiorców gazu ziemnego dotkniętych drastycznymi cenami błękitnego surowca"

wskazano w uzasadnieniu.

Projekt przewiduje, że w oświadczeniu będzie składać się deklarację o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie danego podmiotu za odbiorcę określonego odpowiednio - jako będącego podmiotem zarządzającym podmiotami wielolokalowymi lub realizującym zadania z zakresu użyteczności publicznej. W oświadczeniu trzeba będzie także określić, jaka część gazu zużywana jest na cele objęte ochroną taryfową oraz wyłączonego spod administracyjnej kontroli cen.

"Określenie szacowanej części paliwa gazowego zużywanego na cele objęte ochroną taryfową dotyczy zarówno odbiorców w gospodarstwach domowych w lokalach mieszkalnych, jak również podmiotów realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej funkcjonujących w budynkach wielolokalowych (np. przedszkole we wspólnocie mieszkaniowej). Celem wskazanego uregulowania jest zagwarantowanie tym odbiorcom instrumentów pozwalających na rzeczywiste rozliczanie się za paliwa gazowe, wykorzystywane w związku z działalnością pożytku publicznego, po cenach taryfowych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Dodano w nim, że biorąc pod uwagę fakt, że oświadczenie warunkować będzie skorzystanie z korzystnego dla odbiorcy mechanizmu rozliczania gazu, to będzie ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. (PAP)

autor: Michał Boroń