Projekt dotyczy prawa odmowy świadczenia usług dystrybucji gazu przez podmiot, wchodzący w skład przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo, czyli prowadzącego jednocześnie dystrybucją i sprzedażą gazu. Przy czym chodzi o sieci gazowe zasilane wyłącznie ze źródeł lokalnych i niepołączonych z innymi sieciami. Komisja wprowadziła do projektu poprawkę porządkującą.

Obecnie operator takiej sieci ma prawo odmowy świadczenia usług dystrybucji innemu podmiotowi, a dopiero potem zwrócić się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie odpowiedniej decyzji. Może ją potem zaskarżyć do sądu antymonopolowego, a potem przysługuje mu jeszcze prawo do apelacji. Do czasu wydania prawomocnej decyzji, przedsiębiorstwo nie ma obowiązku świadczenia usług dystrybucji.

Projekt przewiduje, że przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług w zakresie dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia przed taką odmową. W efekcie, jak wskazują wnioskodawcy, będzie zainteresowane uzyskaniem prawomocnego rozstrzygnięcia w jak najkrótszym czasie. Natomiast - jak podkreśla się w uzasadnieniu - w obecnym stanie, przedsiębiorstwo które odmawia dostępu do sieci jest zainteresowane przeciąganiem procedury.

Reklama

Dodatkowo projekt nowelizacji przewiduje umorzenie z mocy prawa wszystkich postępowań tego typu, będących w toku.(PAP)

wkr/ drag/