Projekt noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ma wdrożyć do polskiego prawa postanowienia unijnej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED II).
Według MKiŚ rozwój sektora produkcji biometanu oznacza potrzebę wybudowania licznych i rozproszonych terytorialnie zakładów. Resort wskazuje, że choć od kilku lat możliwe jest wprowadzanie oczyszczonego biogazu rolniczego do gazowych sieci dystrybucyjnych, do dziś żadna tego rodzaju instalacja nie rozpoczęła działalności w naszym kraju. – Przeprowadzone analizy wskazują na wiele barier o charakterze prawnym oraz technicznym, które są przyczyną takiego stanu i które projektowana ustawa stara się likwidować – wskazuje MKiŚ.
Planowane regulacje mają m.in. zmodyfikować istniejące instrumenty nadzoru rynkowego, poprzez poszerzenie rejestru wytwórców biogazu rolniczego o wytwórców biometanu z biogazu rolniczego i zakresu przedmiotowego rejestru gwarancji pochodzenia o dane dotyczące gwarancji pochodzenia biometanu.
Reklama
Kolejnym problemem, który ma być rozwiązany w projektowanej ustawie, jest niewystarczająca dynamika rozwoju klastrów energii. Także w tym przypadku przyczyną problemu jest – zdaniem MKiŚ – wiele barier. Za najbardziej istotne resort uznaje wątpliwości interpretacyjne dotyczące definicji klastra energii oraz zakresu działania klastrów. Wymienia też brak regulacji w zakresie rejestracji klastrów energii czy instrumentów wsparcia, które promowałyby autokonsumpcję OZE przez członków klastra energii i zachęcałyby do ich zakładania.
Nowe prawo, zgodnie z dyrektywą RED II, ma też zwiększyć rolę OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie. A także uprościć procedury administracyjne. ©℗