W II kwartale 2022 r. rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy o OZE - wynika z wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ma m.in. dotyczyć obszarów biometanu, klastrów, gwarancji pochodzenia oraz wsparcia najstarszych OZE.

W obszarze biometanu nowelizacja ma wprowadzić jego definicję i jednocześnie wyłączyć biogaz rolniczy z definicji biogazu. Powstać ma prowadzony przez Prezesa URE rejestr wytwórców biogazu. Pojawić się mają regulacje dotyczące zasad i warunków wytwarzania biometanu. Możliwość wytwarzania biometanu uzyskać mają spółdzielnie energetyczne. Pojawić się też mają gwarancje pochodzenia biometanu.

W obszarze klastrów energii nowelizacja ma doprecyzować definicję klastra oraz regulacje dotyczące jego działalności. Powstać ma rejestr klastrów. Pojawić się ma mechanizm premiowania autokonsumpcji przez członków klastra. Określone zostaną szczegółowe zasady współpracy klastrów z operatorami systemów dystrybucyjnych oraz minimalnego poziomu energii pochodzącego z OZE w ramach klastra.

Zmiany dotyczące ciepłownictwa i chłodnictwa mają m.in. zaostrzyć warunki obowiązku przyłączania do sieci ciepłowniczej oraz warunki odłączania od sieci systemu nieefektywnego energetycznie. Nowe regulacje mają zapewnić zwrot z kapitału zaangażowanego w budowę, modernizacje i przyłączanie źródeł ciepła odpadowego oraz instalacji OZE.

W obszarze gwarancji pochodzenia przewiduje się m.in. poszerzenie ich rejestru, prowadzonego przez TGE o biometan, wodór, ciepło i chłód.

Zmiana ustawy ma doprowadzić do powstania Krajowego Punktu Kontaktowego OZE, w którym wytwórca ma otrzymać pełne wsparcie informacyjne m.in. na temat procedur i pozwoleń wymaganych dla jego projektu.

Projekt ma wprowadzić możliwość bezpośredniego handlu energią w modelu peer-to-peer, w tym wymianę energii poprzez sieć elektroenergetyczną.

Pojawić się ma system wsparcia dla modernizacji instalacji OZE starszych niż 15 lat, dla których skończy się pierwotny 15-letni okres wsparcia. Ma on umożliwić taką modernizację, po które instalacja będzie mogła pracować dłużej i ponownie będzie mogła ubiegać się o maksymalnie 15-letnie wsparcie. Regulacje mają precyzować zakres modernizacji.

Projekt zakłada wprowadzenie systemu wsparcia kontynuacyjnego, umożliwiającego pokrycie uzasadnionych kosztów operacyjnych niektórych rodzajów instalacji po zakończeniu 15-letniego okresu wsparcia.

W zakresie morskiej energetyki wiatrowej planuje się m.in. wykreślenie z ustawy o offshore odniesienia do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

Dodatkowo zaproponowana zostanie zmiana definicji hybrydowej instalacji OZE, powalające na poprawę wskaźników wykorzystania mocy poszczególnych technologii wchodzących w skład tej instalacji.