Reklama

Nowelizacja - jak podkreśla URE - wprowadza model, w którym wysokość opłaty mocowej dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, od 1 stycznia 2028 r. będzie uzależniona od indywidualnej krzywej poboru, czyli od różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania a zużyciem w pozostałych godzinach doby.

Według Urzędu takie rozwiązanie ma zachęcić odbiorców energii do świadomego zużywania prądu w ciągu doby, a tym samym może poprawić bilansowanie zapotrzebowania na energię, co z kolei zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii.

W okresie przejściowym do końca 2027 r. będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej, oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez Prezesa URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania.

Nowelizacja zmienia sposób naliczania kar za opóźnienie w oddaniu jednostki do eksploatacji ze stałej o wartości 15 proc. miesięcznej wartości obowiązku mocowego na system progresywny: od 5 proc. w pierwszym roku, poprzez 15 proc. w drugim do 25 proc. miesięcznej wartości obowiązku mocowego w trzecim roku dostaw. Wprowadza też m.in. możliwość korekty mocy osiągalnej nowej jednostki rynku mocy wytwórczej o nie więcej niż 5 proc. po zakończeniu inwestycji.

Nowe regulacje wprowadzają możliwość obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym, co - w ocenie URE - powinno umożliwić sprawne funkcjonowanie rynku wtórnego poprzez lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z możliwością wystąpienia awarii i karami za niewykonanie umów mocowych. Przepisy te zakładają m.in., że dostawca mocy, w ramach transakcji na rynku wtórnym, może po zakończeniu aukcji dodatkowych przenosić na inną jednostkę rynku mocy obowiązek mocowy. Do umów, których przedmiotem jest obrót wtórny obowiązkiem mocowym, nie będzie stosowane Prawo zamówień publicznych. Jednostki, które rozpoczęły działalność komercyjną przed 4 lipca 2019 r. i nie spełniają limitu emisji, będą miały możliwość udziału w rynku wtórnym.

Nowelizacja ma też szereg przepisów dotyczących magazynów energii. Ujednolica pojęcia w Prawie energetycznym, włącza magazyn do definicji jednostki fizycznej wytwórczej i dodaje magazyny energii do listy podmiotów wnoszących opłatę mocową.

Nowelizacja, zgodnie z europejskimi przepisami, zamyka możliwość udziału w aukcjach rynku mocy jednostkom wytwórczym niespełniającym limitu emisji CO2 w wysokości 550 g na kWh wytworzonej energii elektrycznej. Zapis ten dotyczy nowych jednostek wytwórczych, które rozpoczęły działalność komercyjną przed 4 lipca 2019 r.