Czym jest opłata mocowa?

Wynika ona z przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy, która tworzy mechanizm wynagradzania wytwórców energii za utrzymywanie dyspozycyjności. Nazywa ją się czasem opłatą za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego.

Opłatę mocową oblicza i ogłasza prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wyliczając jej wysokość bazuje się na przepisach ustawy o rynku mocy oraz rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Reklama

Jak informuje URE, ustalając wysokość opłaty mocowej regulator bierze pod uwagę wyniki aukcji głównej i aukcji dodatkowych na 2021 rok. Chodzi tu o wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji na 2021 rok oraz koszty spółki Zarządca Rozliczeń S.A.

Opłata mocowa pojawi się w rachunkach za dystrybucję energii elektrycznej

Ile wyniesie opłata mocowa w 2021 r?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 2021 r. wysokość opłaty mocowej zróżnicowana zostanie w zależności od zużycia prądu w następujący sposób:

  • gospodarstwa zużywające poniżej 0,5 MWh rocznie zapłacą 1,87 zł miesięcznie;
  • gospodarstwa zużywające od 0,5 do 1,2 MWh rocznie zapłacą 4,48 zł miesięcznie;
  • gospodarstwa zużywające od 1,2 do 2,8 MWh rocznie zapłacą 7,47 zł miesięcznie;
  • gospodarstwa domowe o zużyciu ponad 2,8 MWh rocznie zapłacą 10,46 zł miesięcznie.

Jeśli chodzi o odbiorców innych niż gospodarstwa domowe, opłata mocowa wynosić będzie 0,0762 zł za każdą kWh pobraną w godzinach między 7 a 22 w dniach roboczych.

O ile wzrosną rachunki na prąd?

Jak wynika z nowych taryf sprzedawców energii zatwierdzonych prze URE, gospodarstwa domowe zapłacą rachunki wyższe o ok. 3,5 proc. miesięcznie. Do tego doliczyć trzeba będzie także nową pozycję, czyli opłatę mocową, która będzie naliczana od 1 stycznia 2021 r. Jak wskazaliśmy wyżej, opłata ta wynosić będzie od 1 zł do 10 zł miesięcznie. Więcej z kolei zapłacą przedsiębiorcy zużywający dużo energii – ich przypadku stawka wynosić będzie około 76 zł na MWh.

Zwolnienie z opłaty mocowej

Zmniejszenie z opłaty mocowej albo zwolnienie z obowiązku jej ponoszenia przewidziano dla osób korzystających z odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Szczególne korzystne w tym przypadku jest posiadanie instalacji fotowoltaicznej. Wysokość opłaty mocowej będzie zależeć wtedy o mocy instalacji i wysokości wyprodukowanych nadwyżek energii. W przypadku posiadania przez przedsiębiorcę systemu wspomagającego w postaci instalacji fotowoltaicznej, będzie on mógł skorzystać z indywidualnych zniżek.

Kto może natomiast uzyskać całkowite zwolnienie z opłaty mocowej? Będą to gospodarstwa domowe i firmy, które zaspokajają potrzeby energetyczne tylko z instalacji fotowoltaicznych