Rząd planuje zmianę rozporządzenia dotyczącego pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej w niektórych spółkach. Zgodę na jego powołanie i odwołanie ma wydawać minister aktywów państwowych, a nie jak dotychczas minister ds. energii.

Jak stwierdza uzasadnienie opublikowanego projektu, konieczność przygotowania nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wynika ze styczniowej zmiany ustawy o działach administracji państwowej.

Zgodnie z nią, zadania i uprawnienia w zakresie realizacji ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, od ministra właściwego do spraw energii przejął minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

W obowiązującym rozporządzeniu, organem wyrażającym zgodę na powołanie i odwołanie pełnomocnika jest minister właściwy do spraw energii, który wyraża zgodę w porozumieniu z dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W proponowanym projekcie będzie to minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

Spółki lub grupy kapitałowe, o których mowa to podmioty których mienie znalazło się w wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Wykaz jest niejawny.