Rząd planuje powołanie pełnomocnika do spraw transformacji energetyki i górnictwa węglowego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. transformacji energetyki i górnictwa węglowego planowane jest na III kw.

Powołanie pełnomocnika ma poprawić koordynację działań w obszarze energetyki i górnictwa węglowego na poziomie struktur rządowych, a tym samym przyspieszyć działania w tym obszarze.

"Otoczenie regulacyjne UE, które dotyczy energetyki zmienia się bardzo gwałtownie. Ma to także wpływ bezpośrednio na sektor wydobywczy węgla. Powoduje to konieczność utworzenia podmiotu, który w szczególności:

- zapewni przygotowanie i realizację koncepcji transformacji energetyki i górnictwa;

- będzie koordynował i monitorował działania wynikające z koncepcji transformacji

- będzie opiniował dokumenty rządowe, w tym projekty aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie energetyki i górnictwa, przygotowywanych przez organy administracji rządowej" - podano w uzasadnieniu.

Jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa węglowego przejmie dotychczasowe obowiązki pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla.