Do końca I kwartału 2021 r. powstanie europejska organizacja, zrzeszająca operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) energii elektrycznej. Zgodnie z zamierzeniami KE, operatorzy mają do odegrania ważną rolę w procesie transformacji energetycznej.

Jak podkreśla Komisja Europejska, operatorzy systemów dystrybucyjnych mają do odegrania ważną rolę w procesie transformacji, m.in. wspierają funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, działają na rzecz optymalnej eksploatacji systemów dystrybucyjnych, coraz większa jest ich rola dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.

Dystrybutorzy powinni skorzystać z tej możliwości i zabrać głos tak, aby był on słyszalny i reprezentowany na szczeblu unijnym - wskazuje Komisja. Nowa organizacja będzie więc oficjalnie częścią procesu prawodawstwa europejskiego. Będzie reprezentować dystrybutorów na forum unijnym w zakresie opracowywania kodeksów i wytycznych sieciowych.

Od 2009 r. istnieje już analogiczna organizacja operatorów systemów przesyłowych - ENTSO-E, która to organizacja ma zasadnicze znaczenie przy współpracy transgranicznej w ramach UE. OSD EU ma zapewnić operatorom systemów dystrybucyjnych głos w europejskim układzie instytucjonalnym wobec Komisji Europejskiej, ENTSO-e i ACER (stowarzyszenie regulatorów rynków energii).

24 czerwca 2020 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych przekazali ACER i Komisji projekt statutu nowej organizacji. W ciągu dwóch miesięcy ACER przedstawi Komisji swoją opinię. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania od ACER opinii Komisja, uwzględniając opinie ACER, wyda opinię o przedłożonych dokumentach. Następnie, w ciągu trzech miesięcy od otrzymania pozytywnej opinii Komisji, OSD powołają podmiot OSD UE oraz przyjmą i opublikują jego statut i regulamin.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, którzy będą chcieli uczestniczyć w OSD UE, mogą zostać zarejestrowanymi członkami tej organizacji.

Jak poinformował w piątek Urząd Regulacji Energetyki, zarejestrowało się już 64 operatorów z 10 krajów. Dotychczas nie zarejestrował się jednak żaden dystrybutor działający na terenie Polski. W kraju jest pięciu głównych operatorów sieci dystrybucyjnych. To spółki dystrybucyjne czterech spółek energetycznych - PGE, Enei, Taurona i przejętej przez Orlen Energi oraz innogy Stoen Operator.