Skarb Państwa jako akcjonariusz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) proponuje przeznaczenie 1 mld zł z zysku netto spółki na rozbudowę i modernizację krajowej sieci dystrybucyjnej gazu, wynika z projektu uchwały zgłoszonego na walne zgromadzenie zaplanowane na 27 czerwca."Zwyczajne walne zgromadzenie spółki PGNiG S.A. postanawia:1. Dokonać podziału zysku finansowego netto spółki PGNiG S.A. za rok 2018 w kwocie 3 289 305 045,15 złotych w następujący sposób:

a) kwotę 1 040 096 674,26 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,18 zł na jedną akcję),

b) kwotę 1 000 000 000,0 złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację krajowej sieci dystrybucyjnej gazu,

c) kwotę 1 249 208 370,89 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Zgodnie z wcześniej opublikowanym projektem uchwały przewidywano przeznaczenie 1,04 mld zł na wypłatę dywidendy (0,18 zł na akcję) a 2,25 mld zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.W obu projektach zaproponowano dzień dywidendy na 26 lipca 2019 r. i termin wypłaty dywidendy w kwocie pomniejszonej o wypłaconą zaliczkę na 7 sierpnia 2019 r.


W lipcu 2018 r. akcjonariusze PGNiG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.
W 2018 r. PGNiG odnotowało 3 212 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2 923 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 3 289 mln zł wobec 2 034 mln zł zysku rok wcześniej.PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.