Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - W ramach opracowywanej obecnie strategii na lata 2017-2030 Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie chciała założyć m.in. zwiększenie wydobycia i sprzedaży węgla do poziomu powyżej 18 mln ton netto w 2030 roku oraz stabilizację produkcji i sprzedaży koksu na poziomie powyżej 3,4 mln ton w latach 2017-2030, podała spółka.

"Na dzień 30 września 2017 roku oraz dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania prowadzone są prace nad opracowaniem strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych na lata 2017-2030" - czytamy w raporcie kwartalnym.

"Naszym nadrzędnym celem strategicznym jest wzrost wartości grupy, stworzenie firmy odpornej na wahania koniunktury, a strategia Grupy JSW będzie skupiać się na długoterminowym, trwałym i stabilnym rozwoju. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez realizację celów cząstkowych obejmujących:

1. Zabezpieczenie dostępu do zasobów węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.

2. Zwiększenie wydobycia i sprzedaży węgla do poziomu powyżej 18 mln ton netto w 2030 roku oraz stabilizacja produkcji i sprzedaży koksu na poziomie powyżej 3,4 mln ton w latach 2017-2030.

3. Zwiększenie udziału produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem do poziomu powyżej 85% od 2020 roku – Program Jakość.

4. Optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań - Program Efektywność.

5. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych mających wpływ na efektywność poszczególnych procesów.

6. Wzrost wartości dodanej poprzez efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej - optymalizacja energochłonności.

7. Rozwój kapitału ludzkiego, dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa oraz dbałość o środowisko" - czytamy dalej w raporcie.

W okresie I-III kw. 2017 r. produkcja węgla ogółem wyniosła 11,3 mln ton, a produkcja koksu ponad 2,6 mln ton. Łączna sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 11 mln ton, podano też w materiale.

W połowie października p.o. prezesa JSW Daniel Ozon informował, że strategia została już wstępnie zaakceptowana przez radę nadzorczą, jednak konieczne jest jeszcze uzyskanie akceptacji wszystkich obligatariuszy.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.