Upoważnienie do wydania uchwały określającej zasady korzystania z usług wsparcia krótkoterminowego w domu pomocy społecznej (DPS) nie przewiduje wskazywania w niej terminu, w jakim ma być wnoszona należność za pobyt w takiej placówce.

Tak uznał wojewoda warmińsko-mazurski, który stwierdził nieważność części załącznika do uchwały podjętej przez radę gminy Gronowo Elbląskie. Została ona podjęta w związku ze zmianami, jakie od 1 listopada 2023 r. obowiązują w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.). Zgodnie z nimi DPS może świadczyć usługi pobytu na czas określony – w formie dziennej lub całodobowej. Wysokość ponoszonej za taki pobyt opłaty ustala rada powiatu w uchwale, natomiast rada gminy, na podstawie art. 97a ust. 2 ustawy, określa w swoim akcie prawa miejscowego: szczegółowe warunki przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego (w obydwu formach), zasady odpłatności za te usługi, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłaty oraz tryb jej pobierania.

Jednak jedno z postanowień zawartych w załączniku do uchwały zostało zakwestionowane przez wojewodę. Radni postanowili bowiem, że opłata za pobyt czasowy w DPS ma być wnoszona na konto gminnego ośrodka pomocy społecznej do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu świadczenia tej usługi. W ocenie organu nadzoru użyte sformułowanie wykracza poza treść delegacji ustawowej, wynikającej z art. 97a ust. 2 ustawy, bo dotyczy nie trybu pobierania opłaty, ale terminu dokonywania jej wpłaty. Wojewoda powołał się przy tym na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (sygn. akt II SA/Ol 8/19) w sprawie wykładni art. 50 ust. 6 ustawy. Wprawdzie ten przepis odnosi się do podjęcia przez radę gminy uchwały w zakresie usług opiekuńczych, ale zawarte w nim regulacje zostały powielone w art. 97a ust. 2. Dlatego wojewoda stwierdził, że zapis uchwały wskazujący termin wniesienia opłaty jest niezgodny z prawem i musi zostać usunięty. ©℗