Wcześniejszą emeryturę mogą otrzymać osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które spełniły określone warunki. Komu przysługuje świadczenie?

Wcześniejsza emerytura. Kto może ją otrzymać?

Jak podaje ZUS, wcześniejszą emeryturę otrzymać mogą osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które spełniły określone warunki. Wcześniejsza emerytura przysługuje m.in. osobom, które:

  • pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (praca na kolei; praca w górnictwie; w hutnictwie i przemyśle metalowym; w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych; w leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym; prace w przemyśle lekkim; prace w transporcie i łączności; w gospodarce komunalnej; w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym; w przemyśle poligraficznym; w służbie zdrowia i opiece społecznej; zespołach formujących szkło); szczegółowe informacje dotyczące wieku, który trzeba osiągnąć, by przejść na wcześniejszą emeryturę, wykonując określony zawód, są dostępne tutaj.
  • wykonywały działalność twórczą lub artystyczną (tancerz, akrobata, gimnastyk, ekwilibrysta, kaskader, solista wokalista, muzyk grający na instrumentach dętych, treser zwierząt drapieżnych, artysta chóru, żongler, komik cyrkowy, aktor teatru lalek, aktorka, dyrygentka, muzyk grający na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych oraz klawiszowych, operator obrazu filmowego, fotografik); szczegółowe informacje dotyczące warunków, które trzeba spełnić, by otrzymać wcześniejszą emeryturę, znajdziesz tutaj.
  • pracowały jako górnicy

Wcześniejszą emeryturę mogą otrzymać osoby, które nie przystąpiły do OFE lub złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa oraz przed 1 stycznia 2009 r.:

– ukończyły 55 lat i udowodniły okres pracy górniczej wynoszący, łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej;

– ukończyły 50 lat i udowodniły okres pracy górniczej wynoszący, łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej;

– bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, które wykonywały pracę górniczą pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 25 lat;

lub które:

– ukończyły 55 lat i udowodniły okres pracy górniczej wynoszący, łącznie z okresami pracy równorzędnej, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej;

– ukończyły 50 lat i udowodniła okres pracy górniczej wynoszący, łącznie z okresami pracy równorzędnej, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej;

– bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, które wykonywały pracę górniczą pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 25 lat.

  • były nauczycielami

Szczegółowe informacje dotyczące wieku, który trzeba osiągnąć, by przejść na wcześniejszą emeryturę, wykonując zawód nauczyciela, są dostępne tutaj.

  • opiekowały się dziećmi wymagającymi stałej opieki

Na wcześniejszą emeryturę może przejść osoba urodzona po 31 grudnia 1948 r., która nie przystąpiła do OFE lub złoży wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa, opiekująca się dzieckiem wymagającym stałej opieki. Ważne, aby osoba, która ubiega się o wcześniejszą emeryturę, do 31 grudnia 1998 spełniła poniższe warunki:

  • udowodniła okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny
  • opiekowała się dzieckiem, które zostało uznane za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji bez względu na przyczynę chorobową lub zostało uznane za całkowicie niezdolne do pracy z powodu określonych w przepisach stanów chorobowych (m.in. dysfunkcji kończyn, niedowładu, porażeń, upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej)
  • ostatnim ubezpieczeniem przed 1 stycznia 1999 r. było ubezpieczenie z tytułu pozostawania w stosunku pracy
  • udowodniła niemożność podjęcia pracy albo konieczność jej zaprzestania ze względu na stan zdrowia dziecka i konieczność sprawowania nad nim stałej (ciągłej) opieki.

Do uzyskania tej emerytury nie jest konieczne ukończenie określonego wieku emerytalnego.

Kiedy odpowiedź z ZUS?

Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ ZUS wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.