Nasz pracownik uległ wypadkowi przy pracy i ma zwolnienie lekarskie. Po kilku dniach zadzwonił do przełożonego, że czuje się już dobrze i chciałby wrócić do pracy. Czy pracodawca może na wniosek poszkodowanego dopuścić go do pracy podczas obowiązującego zwolnienia lekarskiego? Czy w takim przypadku powinien uzyskać od niego jakieś pisemne oświadczenie?

W okresie orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy pracownik nie powinien zostać dopuszczony do pracy bez względu na jego wolę. W przypadku, w którym pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim uważa, że jego stan zdrowia nie wymaga już dalszej rekonwalescencji, powinien udać się do lekarza i uzyskać stosowne zaświadczenie w formie pisemnej, które będzie podstawą do ewentualnego dopuszczenia go do pracy.

Obowiązuje zaświadczenie od lekarza

Taki wniosek można wysnuć z obowiązujących przepisów prawa. W myśl par. 3 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest zaświadczenie lekarskie wystawiane zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez zakład. Ma on formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.

Powyższe zaświadczenie, zgodnie z par. 4 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim, powinno obejmować okres czasowej niezdolności do pracy, który jest określany liczbą dni. Zaświadczenie to wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania.

Zaświadczenie lekarskie może być jednak wystawione na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak niż czwartego dnia po dniu badania, jeżeli:

  • bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy,
  • badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy.

Ponadto okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy może obejmować nie więcej niż trzy dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy. Wyjątkiem jest zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę, może być ono bowiem wystawione na okres wcześniejszy niż określony powyżej w razie stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postę powania.

Nie wolno pracować

Pracodawca, któremu pracownik przedstawił zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy, nie powinien dopuścić go do wykonywania pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest bowiem ochrona zdrowia i życia pracownika, co wynika z art. 207 par. 2 i art. 229 par. 4 kodeksu pracy.

Pracownik, którego niezdolność do pracy została stwierdzona zaświadczeniem lekarskim, powinien powstrzymać się od świadczenia pracy, bo zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem sądowym aktywność zawodowa w okresie orzeczonej niezdolności do pracy może być traktowana jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Trzeba przy tym dodać, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. ©℗