Senat wprowadził kilka zmian do ustawy o świadczeniu wspierającym. Ostateczną wysokość świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami ustala się na podstawie różnych czynników, takich jak zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, jak również jej wiek (oceniany punktowo). Jakie będzie kryterium przyznania świadczenia i jaką kwotę otrzyma niepełnosprawny?

Świadczenie wspierające jest przeznaczone bezpośrednio dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Jego wysokość jest uzależniona od wymiaru renty socjalnej. 22 czerwca senatorowie zaproponowali m.in. obniżenie punktacji przy ustalaniu prawa do świadczenia.

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Dla kogo?

Świadczenie to ma przysługiwać osobom po ukończeniu 18 roku życia. Jednak jedna z proponowanych poprawek zakłada, że kobieta, która osiągnęła 16. rok życia i zawarła związek małżeński, stając się pełnoletnią, będzie uprawniona do otrzymywania świadczenia wspierającego.
Ponadto, Senat poparł kolejną poprawkę, która rozszerza regulacje dotyczące ustalania potrzeby wsparcia poprzez uwzględnienie dodatkowych czynników, takich jak ból i dyskomfort towarzyszące wykonywaniu określonych czynności przez osobę wymagającą wsparcia.

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Wysokość świadczenia

Zgodnie z ustawą, wysokość świadczenia wspierającego ma być powiązana z wysokością renty socjalnej, która obecnie wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Według zapewnień strony rządowej przy dzisiejszych wartościach renty socjalnej dla osób z 70 punktami świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami będzie wynosiło 630 zł. Dla osób, które mają powyżej 95 punktów będzie wynosiło 3493 zł.

Senackie zmiany zakładają modyfikację zasad ustalania świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami przez obniżenie progu punktowego z 70 pkt do 50 pkt. Ma dojść do zwiększenia wartości procentowych w odniesieniu do renty socjalnej.

Co mówi ustawa? Wysokość świadczenia ma być zależna od poziomu potrzeby wsparcia i wynosić będzie od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. Ostateczne decyzje w sprawie poziomu potrzeby wsparcia będą podejmowane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek samych osób niepełnosprawnych.

Konkretnie, świadczenie wspierające będzie wynosić 220 proc. renty socjalnej, jeśli poziom potrzeby wsparcia zostanie określony na poziomie od 95 do 100 punktów.
• Dla poziomu potrzeby wsparcia wynoszącego od 90 do 94 punktów, świadczenie będzie stanowiło 180 proc. renty socjalnej.
• Na poziomie od 85 do 89 punktów, świadczenie będzie wynosić 120 proc. renty socjalnej.
• Na poziomie od 80 do 84 punktów - 80 proc. renty socjalnej.
• Na poziomie od 75 do 79 punktów - 60 proc. renty socjalnej.
• a na poziomie od 70 do 74 punktów - 40 proc. renty socjalnej.
Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie warunki

Przy ustalaniu poziomu potrzeby wsparcia, w formie punktowej oceny będą brane pod uwagę m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz jej wiek.

Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany na podstawie obserwacji, bezpośredniego wywiadu oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o to wsparcie.

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy i gdzie złożyć wniosek

Według ustawy, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego może zostać złożony nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia staje się ostateczna. Wszelkie wnioski składane do ZUS muszą być złożone wyłącznie w formie elektronicznej.

W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia ukończenia 18. roku życia, prawo do świadczenia wspierającego zostanie ustalone od miesiąca, w którym osoba ta osiągnęła pełnoletność.

Ustawa po poprawkach senatu wraca do Sejmu.