Z okazji przypadającego w piątek Dnia Matki Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina o szeregu świadczeń pieniężnych, z których korzystać mogą matki i ojcowie. "Polityka prorodzinna to nie tylko świadczenie Rodzina 500+. To także szereg innych narzędzi, które przywróciły godność rodzinom w Polsce" - powiedziała PAP szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Według danych przekazanych PAP przez MRiPS, obecnie rodzice mający na utrzymaniu dzieci mogą korzystać z pomocy państwa w postaci szeregu świadczeń pieniężnych.

Świadczenie 500 plus

Pierwszym z nich jest świadczenie rodzicielskie z programu "Rodzina 500+" w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie to jest niezależnie od dochodu rodziny. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze zostanie podwyższone do wysokości 800 zł miesięcznie na dziecko.

"Polityka prorodzinna to nie tylko realizowane od kwietnia 2016 roku świadczenie 500+. To także szereg innych narzędzi, które przywróciły godność rodzinom w Polsce. Program Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie do opieki żłobkowej czy Maluch plus – wszystkie te elementy wzajemnie się uzupełniają" - powiedziała PAP.

Świadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł

Ponadto - jak poinformował resort - na uczące się w szkole dzieci w wieku od 7. do 20. r. życia - a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24. r. życia - przyznawane jest świadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł jednorazowo na dziecko w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, niezależnie od osiąganego dochodu rodziny.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Do rodziców mających na utrzymaniu dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia kierowane jest również świadczenie "Rodzinny kapitał opiekuńczy", którego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem. Wysokość świadczenia to 12 tys. zł. Rodzice sami wybierają, czy chcą otrzymywać po tysiąc zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

"Programy, jakie realizujemy, są w większości powszechne i skierowane do wszystkich dzieci. Nie zapominamy jednak o rodzinach, które osiągają niższe dochody i wsparcia ze strony państwa potrzebują szczególnie. Te rodziny mogą liczyć m.in. na zasiłek rodzinny oraz różnego rodzaju dodatki – z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu kształcenia oraz rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego czy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego" - wyjaśniła szefowa MRiPS.

Zasiłek rodzinny

Dodała, że rodzicom do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub ukończenia nauki w szkole, (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), przysługuje zasiłek rodzinny.

Warunkiem uzyskania prawa do pobierania zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko. Nie oznacza to, że osoby, które przekroczą ten próg nie mają prawa do zasiłku. W ich przypadku obowiązuje tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę".

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 124 zł na dziecko od 5 do 18 roku życia oraz 135 zł na dziecko w wieku od 18 do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny - jakie dodatki?

Osoby, którym przyznano prawo do pobierania zasiłku rodzinnego, mogą ubiegać się także o dodatki do niego. Są to: jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości tysiąca zł; dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie; dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, lecz nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł); dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie; dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia lub 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł na dziecko raz w roku szkolnym oraz dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w wysokości 113 zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub 69 zł miesięcznie w związku z dojazdem dziecka do szkoły.

Becikowe - jednorazowa zapomoga

Ponadto w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto, rodzicom przysługuje tzw. becikowe, czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka.

Świadczenie rodzicielskie

Z kolei osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, bez względu na osiągane dochody, przysługuje świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres może być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Minister rodziny i polityki społecznej poinformowała, że w tym roku nastąpią też zmiany w świadczeniu z funduszu alimentacyjnego. "Od 1 października wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do tej formy wsparcia zwiększy się z 900 zł do 1209 zł" – zaznaczyła.

Rodziny z co najmniej trojgiem dzieci mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, czyli systemu zniżek i dodatkowych uprawnień. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.

Świadczenie uzupełniające - "Mama 4 plus"

Świadczeniem skierowanym do rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazwane świadczeniem "Mama 4 plus". Jest ono adresowane do kobiet i mężczyzn po 60. roku życia. Wysokość świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.(PAP)

Autor: Iwona Żurek