Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie będzie już musiał prowadzić czynności kontrolnych wyłącznie w siedzibie pracodawcy, ale będzie to mógł zrobić również w sposób zdalny, np. drogą elektroniczną.

Taką możliwość przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli, który zastąpi obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie z 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 29).

Konieczność wydania nowego aktu wykonawczego jest związana z ubiegłoroczną nowelizacją przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.), która wprowadziła dla pracodawców rekompensaty. Są one wypłacane przez PFRON tym firmom, które nie odprowadzają na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) części zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Jednocześnie wprowadzone wtedy przepisy przyznały PFRON prawo do prowadzenia u pracodawców kontroli w zakresie otrzymanych rekompensat. Dlatego właśnie ta zmiana wymagała uwzględnienia w rozporządzeniu.

Poza tym nowe przepisy w większości powielają dotychczasowe regulacje dotyczące prowadzenia kontroli poza kilkoma zmianami. Jedna z nich zakłada modyfikację zakresu elementów, jakie powinno zawierać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Zostało ono uzupełnione m.in. o wskazanie przewidywanej daty jej zakończenia.

Ponadto zostały doprecyzowane przepisy dotyczące obowiązku przeprowadzania kontroli w obecności pracodawcy lub wyznaczonej przez niego osoby, warunków, jakie powinny być zapewnione osobom wykonującym czynności kontrolne, oraz treści wystąpienia pokontrolnego – wymagane będzie zamieszczenie w nim opisu stwierdzonych nieprawidłowości, ale bez oceny kontrolowanej działalności. ©℗