Nasza spółka będzie realizować zamówienia na terenie całego kraju. Aby zatrzymać wartościowych pracowników, a także zleceniobiorców, zamierzamy wprowadzić dodatkowe świadczenie w postaci dodatku za rozłąkę. Czy świadczenie to podlega oskładkowaniu?

Zgodnie z ogólnymi zasadami podstawę wymiaru składek dla pracowników i zleceniobiorców stanowi przychód. W odniesieniu do pracowników kluczowe znaczenie ma rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z którego nie tylko wynika, że podstawę wymiaru składek stanowi przychód, ale także ustanawia ono wyjątki od tej reguły. W par. 2 ust. 1 pkt 18 tego aktu wykonawczego postanowiono, że podstawy wymiaru składek nie stanowi m.in. dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi wysokość diety wynosi 45 zł, co wynika z par. 7 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Co istotne, zgodnie z par. 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia wyłączenie określone m.in. we wspomnianym wyżej par. 2 ust.1 pkt 18 tego aktu wykonawczego stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek zleceniobiorców.
Potwierdził to ZUS w interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2020 r. (znak DI/100000/43/841/2020).
Reasumując, w opisanej sytuacji dodatek za rozłąkę nie będzie oskładkowany zarówno w przypadku pracowników, jak i zleceniobiorców, o ile będzie mieścił się we wskazanym limicie. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, oskładkowana będzie nadwyżka. ©℗
Podstawa prawna
• par. 1 i 2 ust. 2 pkt 18, par. 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 449)
• par. 7 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2302)