Analizę podanego zapytania należy poprzedzić odniesieniem się do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którą uprawnienia kontrolne w zakresie ubezpieczeń społecznych zasadniczo przysługują Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. I tak art. 86 ust. 1 tego aktu prawnego stanowi, że „kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli Zakładu”. Z kolei w ust. 2 ww. regulacji czytamy, że kontrola ta może obejmować w szczególności:
1) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych;
2) prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest zakład;