Nowa możliwość korzystnego ubezpieczenia dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W ramach TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych powstał zrzeszający je związek wzajemności członkowskiej. Jego reprezentantem jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, jedyna organizacja samorządu gospodarczego w tej branży.

– Współpraca z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, która od 30 lat z sukcesem reprezentuje interesy branży, jest tym bardziej cenna, że łączą nas wspólne wartości. Ubezpieczenia wzajemne, tak jak działalność samorządu gospodarczego, opierają się na solidarności i współpracy. Nie są nastawione na zysk. Celem jest maksymalizowanie wspólnych korzyści, a dzięki temu możliwie szeroka ochrona ubezpieczeniowa przy możliwie niskich kosztach – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Nie zysk, lecz współpraca i wspólne korzyści. Należy do nich szeroka ochrona za atrakcyjną cenę

TUW PZUW należy do Grupy PZU. To największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Chroni majątek przedsiębiorstw i samorządów, podmiotów medycznych i instytucji publicznych.

Więcej wspólnych korzyści

Ubezpieczeni w TUW PZUW są jednocześnie jego członkami. Tworzą związki wzajemności członkowskiej, czyli grupy o podobnym profilu działalności i związanym z tym ryzyku. Intencją powołania związku wzajemności członkowskiej dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej jest poszerzanie możliwości współpracy, które daje swoim członkom Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” i czerpanie z tego dodatkowych korzyści.

– Izba zrzesza ponad 500 członków. Są to przede wszystkim spółki prawa handlowego. Odpowiadają za ponad 80 proc. wolumenu dostarczanej w Polsce wody i odbieranych ścieków. Działając wspólnie, jako duża struktura, zyskujemy szersze możliwości budowania atrakcyjnych programów ubezpieczeniowych niż pojedyncze, zwłaszcza małe przedsiębiorstwa z branży – podkreśla prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Krzysztof Dąbrowski.

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Ubezpieczenia wzajemne opierają się na zasadzie: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Jak tłumaczy prezes TUW PZUW, ubezpieczeni zrzeszeni w związku wzajemności członkowskiej „zrzucają się swoimi składkami na tych członków związku, których spotka jakieś nieprzewidziane zdarzenie”. Jego zdaniem ta formuła idealnie pasuje do charakteru branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

– Wielu ubezpieczonych z jednej branży daje bardzo dobry rozkład ryzyka. Prawdopodobieństwo dużej szkody rozprasza się w dużej liczbie ubezpieczonych podmiotów i na dużym geograficznie terenie. Nie ma koncentracji ryzyka, co obniża koszty ubezpieczenia – mówi Rafał Kiliński.

Podobnego zdania jest prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”: – Infrastruktura wodociągowa jest równomiernie rozłożona na terenie całego kraju. To rozproszenie majątku i rozłożenie go na setki przedsiębiorstw sprawia, że ryzyko jednoczesnych awarii w wielu obiektach jest niewielkie – potwierdza Krzysztof Dąbrowski.

Lepiej zapobiegać niż czekać

Szczególne znaczenie ma przy tym minimalizowanie ryzyka, które w ubezpieczeniach wzajemnych odgrywa wiodącą rolę. Wartość majątku przedsiębiorstw, które reprezentuje Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, to ponad 100 mld zł. To setki stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, przepompownie i inne specjalistyczne urządzenia, setki tysięcy kilometrów rur wodociągowych oraz odprowadzających ścieki i wody deszczowe.

Mają nie tylko olbrzymią wartość, lecz także strategiczne znacznie. – Zdając sobie sprawę z rangi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, kładziemy szczególny nacisk na to, aby zapobiegać szkodom, a nie czekać, aż się wydarzą – podkreśla prezes Kiliński.

TUW PZUW oferuje bezpłatne wsparcie ekspertów w dziedzinie inżynieryjnej oceny ryzyka przed zawarciem i w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia. – Specjaliści pomagają ocenić zagrożenia i związane z tym potrzeby ubezpieczonych. Im lepiej zdiagnozujemy ryzyka, tym skuteczniej udaje się ich unikać – wyjaśnia dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW Sebastian Wiatr.

Elastyczne podejście

Dodatkową zaletą ubezpieczeń wzajemnych jest ich elastyczność. W myśl ustawy o działalności ubezpieczeniowej członkowie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych są zwolnieni z zakupu ubezpieczeń według rygorów Prawa zamówień publicznych. To pozwala na lepsze dostosowanie oferty do oczekiwań i potrzeb.

Lepiej zapobiegać szkodom niż walczyć z ich skutkami. Dlatego minimalizowanie ryzyka pełni wiodącą rolę

– Każde przedsiębiorstwo zrzeszone w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie” może negocjować warunki ubezpieczenia, co w procedurze postępowania przetargowego bywa niemożliwe. Decyzje o przystąpieniu do związku wzajemności członkowskiej będzie podejmować indywidualnie. Nie ma, oczywiście, żadnego przymusu. Sądzimy jednak, że efekt skali, jakość obsługi, a dodatkowo cena będą działać zachęcająco – mówi prezes Izby Krzysztof Dąbrowski.

Jak podkreśla, branża wodociągowo-kanalizacyjna jest dziś jednym z najnowocześniejszych sektorów polskiej gospodarki. – Dlatego wymaga też nowoczesnego i nowatorskiego podejścia w dziedzinie ochrony ubezpieczeniowej, a współpraca z TUW PZUW otwiera takie perspektywy – dodaje.