Zatrudniamy w naszej firmie nie tylko pracowników, lecz także zleceniobiorców. Jeden z nich przyniósł na teren zakładu pracy alkohol. Po zwróceniu mu uwagi stwierdził, że jest tylko zleceniobiorcą i nie obowiązują go zakazy dotyczące pracowników. Czy tak jest rzeczywiście? Czy możemy zastosować jakieś kary?
Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, stadionów i innych obiektów, w których odbywają się imprezy sportowe i rozrywkowe, a także obiektów lub miejsc objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę czy też umowy cywilnoprawnej.