4 czerwca 2021 r. weszła w życie część przepisów ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021‒2027 (Dz.U. poz. 1079). Ustawa ta przede wszystkim ma zadanie stworzyć ramy prawne wydawania środków z nowego budżetu wieloletniego Unii Europejskiej, jak również ze środków unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wprowadza ona jednak także istotne zmiany do zasad prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych („Przepisy o PPK wreszcie uproszczone i doprecyzowane”, Ubezpieczenia i Świadczenia z 2 czerwca 2022 r., DGP nr 106) oraz pozornie niewielkie zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Zgodnie z nowo dodanym art. 50 ust. 3ea ustawy systemowej dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek mogą być bezpłatnie udostępniane podmiotom udzielającym pomocy publicznej, pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ‒ w celu weryfikacji możliwości udzielenia pomocy. Dotychczas przepisy nie dawały wprost możliwości przekazywania takich informacji, a ZUS nie mógł ich przekazać bez podstawy prawnej. To kolejny krok w rozszerzaniu wymiany informacji między instytucjami publicznymi.
Ograniczony krąg