Powstało ono na kanwie sprawy mężczyzny, któremu ZUS odmówił prawa do świadczenia przedemerytalnego. Przypomnijmy, że przysługuje ono osobom, które nie ze swojej winy przed nabyciem prawa do emerytury utraciły zatrudnienie i mają problem ze znalezieniem nowej pracy. Aby je otrzymać, należy spełnić dwa rodzaje warunków. Pierwsza grupa kryteriów jest wspólna dla wszystkich osób. Chodzi tu przede wszytkim o:
Druga grupa to warunki indywidualne – są one uzależnione od tego, z jakiej przyczyny doszło do rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą. W zależności od tego na prawo do świadczenia mają wpływ: określony wiek, okres zatrudnienia u pracodawcy, staż uprawniający do emerytury.