Anna Kwiatkowska, ekspert od ubezpieczeń społecznych

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W stosunku do pracowników wykonujących w ten sposób pracę stale poza zakładem pracy dodatek może być zastąpiony ryczałtem. Kodeks pracy za porę nocą uznaje osiem godzin między godz. 21.00 a 7.00. Za pracującego w nocy uznaje się pracownika, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Czas pracy takiej osoby nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.

Przeciętnie 12 miesięcy