Nowe terminy dotyczą zarówno składania dokumentów rozliczeniowych, jak i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Termin opłacania składek na wszystkie ubezpieczenia i fundusze jest ten sam. Zmiany dotyczą samych terminów dla poszczególnych grup płatników składek. Dopełniając obowiązków trzeba też uwzględnić nowe wzory dokumentów rozliczeniowych.

Z początkiem roku trzeba uwzględnić nie tylko zmiany wynikające z Polskiego Ładu, lecz także z nowelizacji przepisów ubezpieczeniowych i aktów wykonawczych.

Od stycznia 2022 r. obowiązują następujące terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek ZUS za poprzedni miesiąc:

  • do 5. dnia każdego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych m.in. urzędów gminy, miasta; 
  • do 15. dnia każdego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, m.in.: spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, kościołów, ZUS, ZOZ, itp.;
  •  do 20. dnia każdego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, a więc płatników opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółek osobowych (spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej). 

Ważne. Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP rozliczanych w dokumentach składanych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące. Za grudzień 2021 r. należy przekazywać dokumenty rozliczeniowe i opłacać należne składki w dotychczasowych terminach czyli do 5., 10. lub 15. stycznia 2022 r.

Zasady składania dokumentów nie ulegają zmianie. Płatnicy, którzy rozliczają składki za nie więcej niż 5 osób, nadal mogą składać dokumenty w formie papierowej. Pozostali płatnicy zobowiązani są do przekazywania dokumentów w formie elektronicznej. Z powodu zmian w ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej należy co miesiąc (począwszy od okresu za styczeń 2022 r.) przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS, jeśli jest prowadzona działalność gospodarczą i opłacane są składki tylko na własne ubezpieczenia lub za siebie i osobę współpracującą.

Zwolnieni ze składania dokumentów rozliczeniowych ZUS są:

  • duchowni, 
  • osoby, które składają dokumenty za nianie, 
  • osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Nowe wzory dokumentów rozliczeniowych ZUS

W związku ze zmianami w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej za osoby prowadzące pozarolniczą działalność, od stycznia 2022 r. zmieniają się wzory dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA. W dokumentach tych należy podawać dodatkowe informacje, m.in. formę opodatkowania w danym miesiącu czy przychód lub dochód. Dodatkowo nie będzie już obowiązywał raport ZUS RZA. Od dokumentów składanych za styczeń 2022 r. rozliczać trzeba składkę zdrowotną, także jeśli podlega się wyłącznie temu ubezpieczeniu, w raporcie ZUS RCA.

Dotyczy to także korekty raportów ZUS RZA za okresy 1999–2021.

Ważne. To, że formularz ZUS RZA przestaje obowiązywać, nie znaczy, że trzeba przerejestrować osoby, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego na ZUS ZZA, i zgłosić je na ZUS ZUA.