Od 1 do 27 lutego rodzice będą mogli korzystać z dodatkowego świadczenia na czas opieki nad dzieckiem – dowiedział się DGP.

Duży wzrost zakażeń koronawirusem wymusił wprowadzenie przez rząd kolejnych obostrzeń. Dotknęły one także placówek edukacyjnych. Do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V–VIII oraz ponadpodstawowych, w tym także szkół specjalnych, uczą się zdalnie. W takim trybie pracują również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.
W konsekwencji, jak ustaliliśmy, rodzicom znowu ma przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, chociaż przepisów rozporządzenia jeszcze nie ma (do zamknięcia numeru projekt nie został opublikowany).
Dodatkowe świadczenie na czas opieki wprowadziła ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. poz. 374 ze zm.; tzw. tarcza antykryzysowa). W czasie epidemii miał on umożliwić rodzicom sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi. Co jednak istotne, nie wliczał się do okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy na zasadach ogólnych (czyli na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133).
Do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony był zarówno na opiekę nad dziećmi do lat ośmiu, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługiwał więc ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; do 24 lat, jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Uczniowie z klas I–IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują co prawda naukę w trybie stacjonarnym, ale i oni mają zostać uwzględnieni w nowym rozporządzeniu. Nie jest bowiem wykluczone, że również młodsze klasy będą kierowane na nauczanie zdalne – w razie wystąpienia zakażeń. Z naszych informacji wynika, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać również dzieciom do lat ośmiu w przypadku ograniczonego funkcjonowania lub zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której ono uczęszcza.
80 proc. podstawy wymiaru wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy