ZUS doręczył mi decyzję, obciążając mnie jako spadkobiercę długami małżonka z działalności gospodarczej. Spadek przyjęłam z dobrodziejstwem inwentarza. Przysługuje mi złożenie odwołania. Czy mogę w nim wnioskować o umorzenie zaległości składkowej?
Na mocy odesłania znajdującego się w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) do należności z tytułu składek stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 97 par. 1 ordynacji podatkowej spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Natomiast z art. 98 tej ustawy wynika, że do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe.