Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we wtorek pozytywnie zarekomendowała ustawę regulującą problem tzw. emerytur EWK, proponując do niej poprawki. Jedna z nich zakłada rozszerzenie grona uprawnionych do świadczenia wyrównawczego.

Uchwalona przez Sejm pod koniec października ustawa przewiduje, że osoby pobierające emerytury EWK (wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki) będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne.

Nowymi przepisami zajęła się we wtorek Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. W głosowaniu senatorowie opowiedzieli się za ustawą, proponując wprowadzenie do niej kilku poprawek.

Jedna z nich zakłada rozszerzenie grona uprawnionych do świadczenia wyrównawczego. Według propozycji będą to wszystkie osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe i spełniają przesłanki do bycia objętymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Inne z poprawek mają charakter legislacyjny.

Trzy poprawki, które nie uzyskały poparcia komisji zostały zgłoszone jako wniosek mniejszości. Ich celem jest poszerzenie podmiotów uprawnionych do otrzymywania świadczenia wyrównawczego jeszcze o osoby, które utracą świadczenie pielęgnacyjne w momencie złożenia wniosku o przyznanie świadczeń okresowych m.in. emerytury, renty, renty rodzinnej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i wyrównawczego, jeśli przyznane nowe świadczenie będzie niższe niż dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne.

Taka możliwość ma objąć tylko te osoby, które złożą wniosek o świadczenie okresowe po 1 stycznia 2022 r. Nie objęłaby osób wnioskujących o zasiłek stały: rentę socjalną, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Ustawa regulująca problem tzw. emerytur EWK została przygotowana przez posłów Kukiz'15. Przewiduje, że osoby pobierające emerytury EWK będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1989 r. umożliwiało przejście na emeryturę (tzw. emeryturę EWK) – bez względu na wiek – jednemu z rodziców mającemu wymagany okres zatrudnienia, a zmuszonemu przerwać pracę z uwagi na sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem. Przepis ten utracił moc w 1999 r., jednak osoby, które do tego czasu spełniały wszystkie warunki wymagane w rozporządzeniu, zachowały uprawnienia do emerytury.

Obecnie rodzice opiekujący się dziećmi wymagającymi stałej opieki otrzymują świadczenie pielęgnacyjne. Nie przysługuje ono jednak tym, które mają ustalone prawo do emerytury, renty, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Oznacza to, że świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzymują także osoby pobierające emeryturę EWK. Tymczasem wysokości tych świadczeń znacznie się różnią – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 1971 zł, a najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł brutto.

Zgodnie z ustawą świadczenie wyrównawcze przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej do emerytury lub renty EWK, który należy złożyć do ZUS lub innego organu, który wypłaca to świadczenie. Wniosek złożony do 28 lutego 2022 r. podlega rozpatrzeniu do 31 marca 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku w terminie świadczenie wyrównawcze przysługuje od 1 stycznia 2022 r. i jest wypłacane po dokonaniu rocznej waloryzacji wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje miesięcznie w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą świadczenia pielęgnacyjnego, a kwotą pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego. Wypłata świadczenia wyrównawczego następuje wraz z emeryturą EWK. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.