Przepisy ubezpieczeń społecznych od dawna dążą do zrównania sytuacji pracownika i zleceniobiorców. Obie kategorie zatrudnionych objęte są ochroną ubezpieczeniową na podobnych zasadach. Istnieją jednak różnice, a jedną z nich pogłębiła właśnie nowelizacja z 24 czerwca 2021 r. Pozwala ona na pobieranie zasiłku macierzyńskiego kobiecie, która urodziła dziecko po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeśli było to spowodowane śmiercią pracodawcy. Nie dotyczy to jednak umów zleceń. Zleceniobiorczynie w tej sytuacji mają prawo jedynie do znacznie niższego świadczenia rodzicielskiego.
Likwidacja lub upadłość oraz śmierć