Taką możliwość przewiduje program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który podobnie jak „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego. W jego ramach gminy i powiaty mogą otrzymać pieniądze na utworzenie centrum – budowę, zakup nieruchomości lub zmianę przeznaczenia obiektu – mającego nie więcej niż 20 miejsc i powierzchnię do 500 mkw. (gdy będzie większa, jej koszt będzie ponosił samorząd), a także na zakup sprzętu i wyposażenia. W tym przypadku obowiązuje limit 10 tys. zł na jedną osobę. Co ważne, samorząd będzie miał trzy lata na uruchomienie placówki.
W programie są też przewidziane środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania centrum opiekuńczo-mieszkalnego, m.in. opłat za media, zakupu wyżywienia, transportu osób niepełnosprawnych oraz wynagrodzeń pracowników. Wysokość dotacji przewidzianej na ten cel wynosi 20 zł za jedną godzinę na jednego podopiecznego, który korzysta z usług pobytu dziennego oraz do 5 tys. zł, gdy jest to pobyt całodobowy.