Zmiana ta weszła w życie 18 września 2021 r. Zgodnie z jeszcze do niedawna obowiązującym, bardzo ogólnym brzmieniem art. 84 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, była obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. Korzystna wykładnia sądów powodowała, że świadczenie trzeba było zwracać jedynie z odsetkami naliczanymi od dnia doręczenia decyzji o zwrocie. Nowelizacja doprecyzowuje brzmienie przepisu i w efekcie odsetki będą mogły być naliczone nawet za pięć lat wstecz.
Wbrew orzecznictwu