W założeniu nowe przepisy mają uporządkować system ubezpieczeń społecznych, ujednolicić niektóre rozwiązania w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnić funkcjonowanie ZUS. W ustawie przyjętej przez Sejm znajdziemy zatem regulacje dotyczące czerwcowych emerytów, ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, ubankowienia wypłat świadczeń, egzekucji należności do ZUS czy oskładkowania wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólników spółki jawnej partnerskiej i komandytowej.
Do niektórych kwestii zastrzeżenia mieli posłowie opozycji, którzy podczas drugiego czytania proponowali do ustawy poprawki. Koalicja Obywatelska (KO) postulowała, aby regulacje, zgodnie z którymi złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu nie będzie już oznaczało niższego świadczenia, miały zastosowanie również do tych przyznanych przed dniem wejścia w życie noweli.
Zarówno KO, jak i Lewica chciały wykreślenia z ustawy propozycji skrócenia okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do maksymalnie 91 dni. Teraz, co do zasady, jest to 182 dni. KO dodatkowo nie zgadzała się z nowymi zasadami zliczania okresów poprzednich niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Ma to polegać na tym, że będzie do niego wliczany zarówno czas nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak i okresy, które zaistniały przed przerwą lub po niej, jeżeli nie była ona dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży.
Kwestionowano również uzależnienie oskładkowania od samego faktu posiadania statusu wspólnika. Zgodnie z nowymi przepisami wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej mają podlegać ubezpieczeniom od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia wniesienia wkładów w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia wkładów. Z kolei wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. mają podlegać ubezpieczeniom od wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia udziałów do dnia wykreślenia jej z KRS albo zbycia wszystkich udziałów. Ma to ukrócić problemy interpretacyjne, które wykorzystywali wspólnicy, aby uniknąć opłacania składek. Inaczej patrzą na tę kwestię posłowie KO. Ich zdaniem po pandemii wiele firm odbija się po kryzysie, a rząd chce obciążyć je dodatkowymi kosztami.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu