Za kilka dni, 16 maja, wchodzi w życie zmiana art. 36 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) oraz załącznika 1 i 3 rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.
Do katalogu danych na temat ubezpieczonego, które zgodnie z art. 36 ust. 10 ustawy systemowej płatnik musi przekazywać ZUS, takich jak imię i nazwisko, adres oraz tytuł ubezpieczenia, dodano wykonywany zawód. Kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją określoną w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
Konieczna wobec tego była zmiana wspomnianego rozporządzenia, a dokładniej załączników 1 i 3, tj. wzorów zgłoszenia do ubezpieczenia/zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej (ZUS ZUA) oraz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenia zmiany danych (ZUS ZZA). Rozporządzenie wejdzie w życie tego samego dnia, co zmiana art. 36 ust. 10 ustawy systemowej, ale do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będą miały zastosowanie już nowe wzory dokumentów.
Podstawa prawna
• art. 35 i 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 619)
• rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. poz. 2366; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 846)
• rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 227)