Za kilka dni, 16 maja, wchodzi w życie zmiana art. 36 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) oraz załącznika 1 i 3 rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.
Do katalogu danych na temat ubezpieczonego, które zgodnie z art. 36 ust. 10 ustawy systemowej płatnik musi przekazywać ZUS, takich jak imię i nazwisko, adres oraz tytuł ubezpieczenia, dodano wykonywany zawód. Kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją określoną w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.