Reklama
Co do zasady duże i średnie przedsiębiorstwa, które korzystają z dopłat do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, są zobowiązane przedstawiać co roku sprawozdania finansowe (sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości) lub składać oświadczenie wskazujące, że nie są do tego zobligowane. W ten sposób PFRON weryfikuje ich sytuację ekonomiczną. W 2021 r. analogicznie jak w roku ubiegłym fundusz również będzie to robił na podstawie elektronicznych sprawozdań finansowych wysłanych do KRS. Dlatego też pracodawcy, którzy złożą takie sprawozdanie, nie będą musieli przekazywać kolejnego do PFRON. Fundusz podkreśla jednak, że znajdujące się w KRS dokumenty będą sprawdzane pod kątem braków formalnych oraz błędów finansowych i w razie stwierdzenia nieprawidłowości będzie wzywał przedsiębiorców do ich uzupełnienia.
PFRON informuje ponadto, że na mocy rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 572) został wydłużony termin na złożenie sprawozdania finansowego lub oświadczenia o braku takiego obowiązku do 15 października br. Sprawozdanie finansowe lub skan oświadczenia – podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym certyfikatem – które nie jest dostępne w KRS, należy przesłać bezpośrednio na adres e-mail właściwego wojewódzkiego oddziału PFRON (ich lista znajduje się na stronie internetowej funduszu).
Jeśli przedsiębiorca nie złoży sprawozdania finansowego lub oświadczenia do KRS bądź oddziału PFRON do 15 października br., może to skutkować wstrzymaniem wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń.