Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 50 ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2013 r.,1403 ze zm.) jest zgodny z ustawą zasadniczą.

Podstawą do zajęcia się sprawą była skarga kasacyjna rolnika ubezpieczonego w KRUS ( sygn. akt SK 28/1). Zainteresowany zakwestionował prawo Kasy do potrącania z wypłacanych zasiłków chorobowych składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Sędziowie TK uznali jednak, że zaskarżony przepis jest spójny z podstawową zasadą ubezpieczeń społecznych, jaką jest zasada wzajemności.

Zdaniem sędziów ustawodawca miał prawo uzależnić przyznanie uprawnienia do świadczenia z zabezpieczenia społecznego od uiszczania składki na to ubezpieczenie. Tym samym nie został naruszony obowiązek zapewnienia obywatelowi zabezpieczenia społecznego. TK wskazał, że z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej, niedopuszczalna byłaby sytuacja, w której rolnicy nieodprowadzający składki na ubezpieczenie społeczne nie ponosiliby konsekwencji swoich decyzji.

Reklama