Wsparcie dla opiekunów podlega waloryzacji, jeśli wskaźnik inflacji przekroczy 105 proc. od roku, w którym miała miejsce ostatnia zmiana wysokości świadczeń. Wtedy ich kwoty są podnoszone od 1 czerwca następnego roku. Poprzednia, a zarazem pierwsza waloryzacja świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odbyła się 1 czerwca 2018 r. Teraz, po trzech latach, nastąpi kolejna.
I tak świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wzrośnie z 694 zł do 746 zł. W przypadku rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej, a także rodzinnego domu dziecka – z 1052 zł do 1131 zł. Waloryzacja obejmie też dodatek do świadczenia na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka. Jest on przyznawany, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym jej stopniu oraz jeśli trafiło do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka na mocy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dodatek wzrośnie o 16 zł i od czerwca będzie wynosił 227 zł miesięcznie.
W ten sam sposób jak świadczenia dla rodzin zastępczych weryfikowana jest też wysokość wsparcia dla osób, które po skończeniu 18 lat (lub 25 lat, jeśli się uczyły) opuszczają pieczę i rozpoczynają samodzielne życie. Waloryzacji podlegają trzy należne im świadczenia. Pierwszym jest pomoc finansowa na kontynuowanie nauki. Obecnie jest to 526 zł, a od czerwca będzie 566 zł. Drugim jest świadczenie na usamodzielnienie. Jego wysokość jest uzależniona od tego, w jakiej formie pieczy przebywała dana osoba i przez jaki okres. Przykładowo świadczenie osoby, która minimum trzy lata była umieszczona w rodzinie zastępczej spokrewnionej, wzrośnie z 3470 zł do 3730 zł. Osoba, która opuszcza inny typ rodziny zastępczej, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w których przebywała dłużej niż trzy lata, otrzyma od czerwca 7458 zł wsparcia (teraz 6939 zł). Trzecie świadczenie dla osoby usamodzielnianej – w formie pomocy na zagospodarowanie – wzrośnie z 1577 zł do 1695 zł (kwota podstawowa) oraz z 3154 zł do 3390 zł (dla osób z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością).